Allmänna villkor för städtjänster

Allmänna villkor vid städabbonnemang och övriga tjänster hos Städade Hem Sverige AB 

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR/AVTALSTEXT

(Utförlig summering finns längre ned på sidan)

 • Kontrakt tecknas vid provstädning, vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
 • Uppsägningstiden är 30 dagar och uppsägning ska ske skriftligen via mail.
 • Kunden faktureras kostnaden efter RUT- avdrag. Det/de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.
 • Vid sjukdom hos Städade Hems personal bestämmer kunden om en vikarie kan accepteras. Städade Hem kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall.
 • Städade Hems städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag/ tid respektive överenskommen vecka.
 • Städade Hem arbetar efter en städmall som inkluderar städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på hemsidan.
 • Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail 24 timmar före ordinarie städtid, i annat fall debiteras 2 timmar. Akuta avbokningar gör du via sms till angivet mobilnummer.
 • För att kunna utföra sina åtaganden måste Städade Hem få verka i bostaden under städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.
 • Städade Hem tar betalt enligt en timtaxa och fakturering sker månadsvis månaden efter städningen utförts. Fakturan skickas via e-mail om inget annat avtalats.
 • Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Städade Hem tecknat en ansvarsförsäkring, vilket innebär att vid eventuell sak eller personskada utgår ersättning.
 • Reklamation ska göras direkt till Städade Hems kundtjänst.
 • Detta avtal är juridiskt bindande och kontraktsskrivning sker antingen elektroniskt eller skriftligt.

Detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

1. Generella riktlinjer
Städade Hem säljer städtjänster under domännmanet :http://www.stadadehem.se/
Kunden har ett städobjekt som säljaren har besiktigat eller har godkänt utförande av en provstädning före uppstart av hemserviceuppdrag.
Städade Hem och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städuplägg.
Städade Hem och kund tecknar ett kontrakt vid första provstädningen. Detta är giltigt från och med det då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum skrivs in i kontraktet.

2.  Om kontraktet
Kontraktet löper på tillsvidare.
Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via mail eller brev. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 30 dagar från att kunden skickat in uppsägningen.
Det personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för skatteavdrag. Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Kunden får INTE lämna fältet tomt eller skriva “meddelas senare”. Då är kontraktet ogiltigt.

3. Automatiskt skatteavdrag för privatperson
Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen.
Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar få skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal. Detta förförande är att en av de sammanboende personerna tecknar ett avtal som löper i 6 månader och därefter tecknas avtal med den andra personen som det löper över 6 månader.
Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Städade Hem i förväg kommer Städade Hem att ta extra betalt för sin städtjänst och även fakturera ut den del som skulle ha täckts av skatteverket. Samma sak gäller om skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl så kommer Städade Hem faktureras ut hela summan ( enligt prislistan ) på upp till 490 kronor i timmen plus en administrativ avgift på 100 kronor i timmen för de antal timmar Städade Hem jobbat hos kunden - totalt blir då timpriset upp till 590 kronor för kunden per timme och hela summan ska betalas till Städade Hem.
Kunden lovar att denne har kontrollerat med skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden lovar också att meddela Städade Hem per omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid.

4. Provstädning
Provstädning är en prova-på-tjänst och detta gäller endast vid ett tillfälle. Kunden kan välja att inte fortsätta att använda tjänsten utan något som helst motivering
Provstädningen – den första städningen kan kunden avboka och omboka utan kostnad om det görs minst 24 timmar innan Städade Hem kommer till kund. Avbokningen är kostnadsfri och man behöver ej uppge orsak till avbokningen.
Provstädningen är icke bindande, men kunden måste själv komma in med ett svar att kunden avbeställer fortsatt städning
Provstädning bokas endast på måndag-söndag! Avbokning vid provstädning – Skall göras minst 24 timmar innan till din kontaktperson. Akuta avbokningar önskas via sms till angivet mobilnummer. Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. På http://www.stadadehem.se/ finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 380kr per timme om prislistan säger 190 kr per timme för hemstädning efter skatteavdrag.
Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförts hos kunden på grund av avbokning eller annan orsak som tillexempel utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om.

5. Kommunikation mellan Städade Hem och kunden
Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en email-adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt då det mesta av kommunikationen sker via Internet mellan kund och Städade Hem. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. Detta gäller tillexempel vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semesterinformation, från kundens sida men också från vår sida. Villkoren för avtalet kan ändras av Städade Hem när som helst.

6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail till kunden. Städade Hem genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.
Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.

7. Sjukdom hos ordinarie personal
Samtliga kunder hos Städade Hem har ett städabonnemang med samma städare. Städabonnemanget innebär att en städare kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens.
Om ordinarie personal är sjuk eller har semester gäller det för kunden att bestämma om en vikarie accepteras. Nekas vikare ses inte detta som en avbokning och är självklart kostnadsfritt för kunden. Städade Hem kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Städade Hem inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.
I en vikariesituation kan Städade Hem inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Precis som vid en provstädning är det ett helt nytt städobjekt för vikarien, vilket innebär att han/hon ej är familjär med städmomenten i det aktuella hemmet. Däremot ser Städade Hem över städningen för att se att allting ser bra ut.

8. Tidsåtgång för städning
Ordinarie städtid för en kund hos Städade Hem uppgår från två timmar.
Vid första tillfället kan städningen ta flera timmar extra. Detta gäller för kunder som inte har städat själva på väldigt länge.
Efter genomförd provstädning meddelar Städade Hem en realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden.
Tidsåtgången för hemstädningen beror på faktorer som hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Städade Hem i fortsättningen.
Städade Hem behöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via e-mail till Städade Hem senast 5 dagar efter att kunden fått informationen. Städade Hem kommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera.

9. Städtid och städdag
Städade Hem strävar efter att anpassa sig efter kundens behov och håller en dialog för att komma överens om tider när vi ska vara på plats.
Kunden kommer att få samma städ tid som vid provstädningstillfället, tillexempel om kunden får en provstädningstid vecka 2, onsdag klockan 08.00 så kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl.08:00, Om inte annat meddelas till arbetsledaren.
Städade Hems personal har möjlighet att påbörja det andra passet tidigare utan att detta behöver godkännas av kunden i förväg. Om Städade Hem önskar börja tidigare än angiven tid så måste kunden ge sitt godkännande. Anledningen till att Städade Hem vill börja tidigare har att göra med att personalen kan ha gångavstånd från förmiddagens städobjekt och istället för att låta henne / honom vänta i en timme så kan hon / han börja sitt nästa arbetspass.
Kunden medger att denne noga kollat upp att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några dagar framöver. Kunden är införstådd med att byten är extremt svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid.

10. Städupplägg
Normalt sett arbetar Städade Hem utifrån en ordinarie städmall med städmoment som finns att tillgå på hemsidan. Städmallen kan justeras vid första genomgången tillsammans med arbetsledaren. Städmallen används sedan under hela abonnemangets tid.
Alla extramoment som storstädning och ugnsrengöring sker på extra tid utöver städabonnemanget. Villkor för dessa extramoment tas direkt med arbetsledaren via mail.
Vid den första provstädningen utförs inga extramoment om detta inte är överenskommet. Extramoment är följande: ugn, frys och kylskåpsrengöring, men kan vara sådant som kunden själv begär.

11. Städredskap och Städmaterial
För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap / städmaterial samt ser till att allt städmaterial som specificerats på materiallistan finns hemma. Städade Hem vill också påtala risken med att gamla verktyg riskerar att skada tillexempel golv och andra ömtåliga ytor.

12. Semester och ledighet hos Städade Hem
Städade Hem har inte semesterstängt utan är aktivt året runt.
Städade Hem har öppet under röda dagar om inget annat har avtalats.

13. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder
Kunden har bokat en provstädning via ett webbformulär som återfinns på http://www.stadadehem.se/. Städade Hem kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som  24 timmar innan överenskommen provstädning. Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Städade Hem behöver detta inte meddelas specifikt efter provstädningen, utan abonnemanget löper på enligt den städtid och städdag man kommit överens om (se ovan). Vill kunden däremot inte fortsätta med städabonnemanget ska det meddelas till oss efter att Städade Hem utfört provstädningen i kundens bostad.

14. Avbokningsregler gällande befintliga kunder
Avbokning från kundens sida
Kunden kan utan kostnad avboka städningen. Blir det upprepade avbokningar så kan Städade Hem bryta kontraktet eller fakturera utan utfört arbete. På http://www.stadadehem.se/ finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 380kr per timme om prislistan säger 190 kr per timme för hemstädning efter skatteavdrag.
Skatteverket ser mycket allvarligt på om Städade Hem ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden på grund av avbokning eller annan orsak som tillexempel utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om.
Normal avbokning – Gör du minst tre arbetsdagar innan din städning. Avbokningen ska ske via e-post direkt till din arbetsledare eller till kontakt@stadadehem.se. Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail 24 timmar före ordinarie städtid, i annat fall debiteras hela kostnaden.
Akut avbokning ska meddelas tre timmar innan städtillfälle. Med akut avbokning anser vi som företag att någon inom familjen insjuknat hastigt, skadat sig allvarligt eller/och måste uppsöka sjukhus. Avbokningen ska ske per sms alternativt per e-post direkt till din arbetsledare.
Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och på grund av smittorisken ej kan ta emot Städade Hems personal. Akuta avbokningar måste ske minst tre timmar innan städningen.
Städade Hem kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning på grund av sjukdom hos ordinarie personal.

15. Åtkomst till städobjekt
För att kunna utföra sina åtaganden måste Städade Hem ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller.
Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen.
Städade Hem kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. Städade Hem måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. Städade Hem kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 60 minuter från planerad städstart.

16. Larm, nycklar och säkerhet
Säkerhet är Städade Hems kunder och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.
Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter:
Sekretessavtal tecknas med all personal
Säkerhetsrutiner, när du som kund lämnar ut dina nycklar följer vi SSF's rekommendationer. 
Ansvarsförsäkring finns
Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, att Städade Hem har tillgång till nyckel till kundens hem underlättar dock. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Städade Hems personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Städade Hem för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.

17. Priser och fakturering
Städade Hem tar betalt för hemstädning per timme, se prislista på http://www.stadadehem.se/. Inga övriga avgifter tillkommer. Extramoment som utföres och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med arbetsledaren.
Exakt upplägg och tidsåtgång avtalas separat. Dock gäller samma avtal vid de momenten som vid ordinarie städning i bostaden – den enda skillnaden är priset och tidsåtgången samt en del specifika specialmoment som då måste avtalas därutöver.
Provstädning debiteras enligt överenskommelse
Fakturering sker en gång i månaden och du faktureras månaden efter respektive städmånad. . Fakturering av abonnemangskunder sker månadsvis den 1:a varje månad med 14 dagars förfallotid. Engångskunder faktureras löpande efter utfört uppdrag med 10 dagars förfallotid.
Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. E-postfaktura samt E-faktura till bank är gratis. Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på 29 kr. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas. Dröjsmålsränta debiteras enlig lag.

18. Reklamationer och försäkringar
Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Städade Hem tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Städade Hem eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Städade Hem sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).
Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.
Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av arbetsledare tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Städade Hem som åsamkat skadan kommer Städade Hem att ersätta kunden.

19. Kompensation och prisavdrag
OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Städade Hem. Städade Hem säljer städtimmar och tar bara betalt för detta. Om kunden är missnöjd får denne direkt avbryta samarbetet men betala för den tid Städade Hem varit hos kunden.
Kompensation vid dåligt utförd städning ges bara vid direkt överenskommelse med kund. Självklart förstår Städade Hem att en städare kan ha haft en dålig dag, och om vi tillsammans kommer överens om en ersättningsnivå som vi båda accepterar frångår vi regeln att man måste betala för en städning man är missnöjd med.
Varför vi tvingas införa ett tillägg där vi säger att kunden måste betala för all tid man är hos denne oavsett resultat beror på en mycket stor ökning av bokade provstädningar där kunder endast tar en grovstädning en heldag för att sedan påstå att man är missnöjd, att kunden ej vill betala en enda krona för tjänsten och ej är intresserad av ett fortsatt städabonnemang.
Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Städade Hem. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.
Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Städade Hem för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Städade Hem ha rätt att rätta till skada.
Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvitteringar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras.
Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, men också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad.

20. Uppsägning
Uppsägning av städabonnemanget ska göras via mail till Städade Hem.
Uppsägningen träder i kraft 30 dagar efter att kunden skickat in uppsägningen.
Kunden kan inte utnyttja sina två avgiftsfria avbokningar vid en uppsägning. Om kunden vill använda en avgiftsfri avbokning och samtidigt säga upp abonnemanget sägs abonnemang först upp 1 månad efter att kunden använt sin/sina avgiftsfria avbokning /avgiftsfria avbokningar.
Kunden kan inte säga upp abonnemanget då det är fryst (se ovan under avsnittet om semester och ledighet). Samtliga abonnemang som sägs upp när abonnemanget är fryst, behandlas först från dagen då bolagets kontor öppnar igen. Städade Hem har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och ledighet.
Väljer kunden att avboka städningen under uppsägningstiden utgår full taxa för den tid vi borde ha varit hos dig. Med full taxa menas att pris per timme utan skatteavdrag. Eftersom det är en avgift så kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden.