Allmänna villkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges i avtal om hushållsnära tjänster. Med ”Uppdraget” avses de tjänster Städade Hem utför åt ”Kunden”, mot ersättning, i enlighet med avtal om hushållsnära tjänster. Med ”huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som är överenskommen mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor.

2. UPPDRAGET

Städade Hem förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Städade Hem använder sig av professionella och utbildade medarbetare. 

2.1 Beställd tid Detta framgår av avtal om hushållsnära tjänster.

2.2 Bokning

Med bokning avses per telefon eller e-post av Kunden godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Städade Hem förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Kunden före uppdragets starttid.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

Du som Kund skall tillhandahålla fullt fungerande utrustning och material i enlighet med vår ”Att ha hemma” checklista som tillhandahålls av Städade Hem för utförande av städtjänsten. Om städmaterial inte finns att tillgå enligt “Att ha hemma” checklistan kan detta påverka utförandet av tjänsten.

Har Kunden tecknat ett hemstädning+(plus) abonnemang så ansvarar Städade Hem för att medel och material finns vid utförandet av tjänsten hos Kunden, exklusive dammsugare. Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Kunden skall tillhandahålla Städade Hem rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, för tillträde.

Arbetet leds och kontrolleras av Städade Hem. Kunden skall utse kontaktperson till vilken Städade Hem kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

 

4. AVBOKNING OCH OMBOKNING

 

4.1 Avbokning av städtillfälle

Städtillfällen kan avbokas av Kunden via mejl eller telefonsamtal till Städade Hem. Vid avbokning 1-5 arbetsdagar innan städtillfället debiteras 50% av det planerade städtillfället. Vid senare avbokning än 24 timmar debiteras Kunden 100% av det planerade städtillfället. Sjukdom påverkar inte reglerna för avbokning och ombokning.

Du som Kund har rätt att kostnadsfritt avboka din städning 6 arbetsdagar eller tidigare innan ditt städtillfälle.

4.2 Ombokning av städtillfälle

Istället för att avboka din städning kan du som Kund välja att omboka din städning 1-14 dagar framåt om du är sjuk eller av annan anledning måste omboka.

Om Kunden vill avboka ett redan ombokat städtillfälle så kommer detta debiteras enligt avbokningsvillkoren. Det går inte att omboka ett redan ombokat städtillfälle igen.

4.3 Uteblivna tillfällen

Om uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en medarbetare hos Städade Hem som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Städade Hem kontakt med Kunden.

4.4 Helgdagar

Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats.

4.5 Ändring av abonnemang

Vill Kunden minska intervallen på sitt städabonnemang tar det 30 dagar innan den nya intervallen börjar gälla. Vill Kunden öka frekvensen på sitt abonnemang så kan det ske med start utifrån Städade Hems möjligheter.

 

5. STÄDADE HEMS KVALITETSGARANTI

Städade Hems kvalitetsgaranti bygger på och gäller enligt checklista på den tjänst du beställt. Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.

6. UPPSÄGNINGSTID

Abonnemang löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

Kunden kan inte avboka eller flytta ett städtillfälle som löper under sin uppsägningstid.

7. BETALNINGSVILLKOR

Fakturering sker den 15:e varje månad. Betalning skall ske senast inom 15 dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning ange OCR-numret som referens. Det är Kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Städade Hem blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Städade Hem i efterhand rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp.

8. PRISJUSTERING

Priserna för tjänster framgår av avtal om hushållsnära tjänster. Städade Hem förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg via nyhetsbrev och publiceras på hemsidan. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

9. NYCKLAR MM

Städade Hem förser nycklarna med registrerade nummerbrickor. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos Kunden som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev.

10. ANSVAR

Städade Hem är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Kunden på grund av Städade Hems del. Personskador regleras i enlighet med Städade Hems försäkring. Kunden skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Städade Hem kan inte göras ansvarig för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Kundens maskiner eller utrustning.

Eventuella skador eller annan åverkan på sådant som användes av Städade Hems utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Kunden. Om Kunden kräver ersättning för skadad maskin eller utrustning skall det skadade objektet lämnas över till Städade Hem. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

11. ERSÄTTNINGSANSPRÅK PÅ GRUND AV SKADA

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Städade Hem, dock senast tio (10) arbetsdagar efter att uppdraget utförts.

Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

12. FÖRSÄKRING

Städade Hem innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Städade Hem har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Städade Hem är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

13. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Städade Hems hemsida: www.stadadehem.se och via nyhetsbrev.

14. HÄVNING

Om betalning inte erläggs i rätt tid och Kunden trots påminnelse därom inte har betalt, har Städade Hem rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

15. SEKRETESS

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Städade Hems medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Kunden förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Städade Hem i form av referenser och dylikt konfidentiellt.