Hur fungerar det med nyckelhanteringen?

Det finns flera olika sätt att lösa nyckelhanteringen, dessa alternativ listar vi nedan.

1. Du lämnar över nyckeln till oss på kontoret.

2. Du har ett digitalt nyckellås där vi får en unik kod för att komma in i er bostad.

3. För dig som bor i villa så kan du lägga ut nyckeln i en nyckelbox där vi har en unik kod för att komma åt nyckeln.

4. Du som kund eller någon i familjen öppnar upp åt oss.

Allmänna villkor engångsuppdrag

1. Allmänna villkor

Dessa gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges i avtal om
hushållsnära tjänster. Med ”uppdraget” avses de tjänster Städade Hem utför
åt ”beställaren”, mot ersättning, i enlighet med avtal om hushållsnära tjänster.
Med ”huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommet
mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor.

2. Uppdraget

Städade Hem förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett
professionellt och för branschen korrekt sätt. Städade Hem använder sig av
professionella och utbildade medarbetare.
Beställaren ska ha tecknat hemförsäkring.

3. Utrustning

Vid engångsuppdrag står Städade Hem för samtligt städmaterial som behövs
för att fullgöra uppdraget.

Om beställaren och Städade Hem enats om att beställaren ska tillhandahålla
material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt,
levereras detta av Städade Hem och materialet debiteras enligt kvitto.

4, Beställd tid

Detta framgår av avtal om hushållsnära tjänster.

Bokning

Med bokning avses per telefon eller e-post av beställare godkänt förslag på
tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som
beskrivet i punkt 4. Städade Hem förbehåller sig rätten att ställa in bokat
tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid

5. Avbokning och ombokning

Städtillfällen kan avbokas av beställaren via mejl eller telefon till Städade
Hem. Vid avbokning 1-5 arbetsdagar innan städtillfället debiteras 50% av den
planerade städningen. Vid senare avbokning än 24 timmar debiteras
beställaren 100% av den planerade städningen.

6. Ombokning

Städtillfället kan när som helst ombokas och flyttas till annan dag eller tid.
Vid ombokning så debiteras en ombokningavgift om 350 kr.

Uteblivna tillfällen

Om uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller
ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en medarbetare hos
Städade Hem som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar
Städade Hem kontakt med beställaren.

Helgdagar

Uppdrag har uppehåll för nationella helgdagar om inte annat är
överenskommet.

Städade Hems kvalitetsgaranti

Städade Hems kvalitetsgaranti bygger på och gäller enligt checklista på den
tjänst du beställt. Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon
anledning.

Betalningsvillkor

Fakturering sker den 15:e varje månad. Betalning skall ske senast inom 15
dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det
förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning ange OCR-numret som
referens. Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantören och betalning
skall vara Städade Hem tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum. Det är
beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits.
Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Städade Hem
blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Städade Hem i efterhand
rätt att kräva beställaren på motsvarande belopp.

Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av Städade Hem. Beställaren skall utse
kontaktperson till vilken Städade Hem kan vända sig för rapportering och
förfrågningar.

Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla Städade Hem rätt antal nycklar, portkod eller
motsvarande, för tillträde. Städade Hem förser nycklarna med registrerade
nummerbrickor. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos
beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev.

Ansvar

Städade Hem är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats
beställaren på grund av Städade Hems del. Personskador regleras i enlighet
med Städade Hems försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta
åtgärder för att begränsa skadans omfattning.

Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till
Städade Hem, dock senast tio (10) arbetsdagar efter att uppdraget utförts.
Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att
åberopa felet.

Försäkring
Städade Hem innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av
eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Städade Hem
har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje
skadetillfälle. Städade Hem är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa
vid förlust av nycklar.

Ändringar och tillägg
Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande.
Villkoren publiceras på Städade Hems hemsida: www.stadadehem.se och via
nyhetsbrev.

Betalning

Betalning ska erläggas inom 15 dagar från fakturadatum. Om betalning inte
erläggs i rätt tid och beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har
Städade Hem rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och andra
avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Städade Hems medarbetare har
skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare
förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Städade
Hem i form av referenser och dylikt konfidentiellt.